Tuesday, 25 December 2012

                  m%cd úfYdaOkfhaoS wkq.ukh l, yels l%ufõohka  
            
          hï jrolrefjl= mqkqre;a;dmkh lsÍug f;dard .kakd ,o l%ufõoh tla tla jrolreg fjka fjka jYfhka yels;dla ÿrg wod, lr .; hq;= w;r tu l%ufõoh ;=,ska jrolrejkaf.a isÿjk fjkialï ms<sn|j fidhd ne,Sfï yelshdj ,efnkq we;

          wod, l%ufõoh fya;=fldg f.k jrolrejkaf.a olaI;djh;ka biau;+ fkdjkafka kï fyda ÿre l, hq;= ÿ¾.=Kdx.hka bj;a fkdjkafka kï jydu Ndú;d lrkq ,nk ;dlaIK l%ufõoh fjkia l, hq;= w;r ta fjkqjg mqoa.,hdg fjk;a l%ufõohla ks¾foaY lsÍug isÿjkq we;

          ;jo fujeks wjia:djl jrolre tu lKavdhfuka bj;a fldg Tyq fjk;a lKavdhulg fhduq lsÍuo l, yel

          úfYdaOkhg Ndckh jk jrolref.ka isÿjk udkisl yd p¾hduh fjkialï iïnkaOfhka meyeos,s wjfndaOhla ,nd .ekSu myiq fkdjk neúka tla tla jrolre iïnkaOfhka fjk fjku f,aLk mj;ajdf.k hdu jeo.;a fõ.tla tla jrolrejkaf.a Ôú; iïnkaOfhka ,nd .; yels fujeks o;a; miqld,Skj úfYdaOk ks,Odßfhl= yg ;u Ôú;hg fm!oa.,slj Ndú;d lsÍfï yelshdjo ,efnkq we;

          tkï fujeks mq¨,a mÍlaIKhla lsÍug iudc úoHd{hl=g jqjo úYd, mßY%uhla iy úhoula oeÍug isÿjk kuq;a úfYdaOk ks,Odßfhl=g ;ud fj; ksrdhdifhka oskm;d fhduq lrkq ,nk úúO jrolrejka úoHdkql+, mÍlaIKhlg Ndckh lsÍfuka wk;=rej Tjqkaf.ka ,nd .kakd o;a;hka miqld,Skj m¾fhaIK .%ka: ilia lsÍfïoS iy wOHdmksl jákdlñka hq;a ld¾hka ioyd fhdod .ekSug yelshdj we;s neúks

          tfukau fujeks o;a; ,nd .ekSu m¾fhaIKfha uq,a wjia:dfõoS b;d fjfyildÍ lghq;a;la jqjo ta ;=,ska ,nd .kq ,nk w;aoelSï u; jrolrejkaf.ka ,nd .; hq;= o;a; j, iajNdjh yd iajrEmh iïnkaOfhka ukd wjfndaOhla ,eÇfuka wk;=rej th b;d myiq ld¾hhla njg mßj¾:kh jkq we;

          fufia úêu;a yd úoHdkql+, f,i o;a; /ia lsÍu ;=<ska wod, jrolref.a olaI;djhka yd ÿ¾j,;djhka iïnkaOfhka ksjeros ;lafiarejla lsÍfuka wk;=rej wdrïN lrk ,nk m%cd úfYdaOk l%shdj,sh ;=<ska b;d id¾:l m%ÓM, w;a lr .ekSfï yelshdj we;

         
 m%cd úfYdaOk ks,Odßfhl=g ta ;=<ska iudc úoHd;aul fukau ufkda úoHd;aul jYfhkao úYd, oekqula ,Õd lr .ekSfï wjia:djkao Woa.; fõ.;ud úiska lrk ,o fujeks m¾fhaIKhl id¾:l;ajh u; tjeks id¾:l jQ l%ufõohla wkd.;fhaoS iudk wjia:d j,g fhdod .ekSug yelshdjla Wodjk neúka fujeks l%shdoduhka ioyd ld,h iy Y%uh jeh lsÍu wmf;a hdula f,i ie,lsh fkdyelsh.ta ;=,ska m%cd úfYdaOk ks<Odßhdg tu ld¾hfhys iqúfYaIs ksmqK;djhla we;slr .ekSugo u. mEfoa
Socialm%cd mdol úfYdaOkh

Y%S ,xld kS;s fldñiu iy ´iafÜ%,shdkq rch ueÈy;aùu ;=<ska 1988 j¾Ifha § m%cd mdol úfYdaOk l%uh furgg y÷kajd fok ,§' tys m%;sM,hla f,i 1999 wxl 46 orK m%cd mdol úfYdaOk mk; iïu; lrk ,§' fuu mk;g wkqj wjqreÿ 02 la fkdblaujk nkaOkd.dr .;lsÍug kshu lr we;s isrlrejkag fyda re' 5000'00 lg wvq ov uqo,la kshu fldg wod, ovq uqo, f.jd .ekSug fkdyels jk mqoa.,fhl= ov uqo, fkdf.ùu fjkqfjka isr.; lsÍu fjkqjg m%cd úfYdaOk wd{djlg hg;a lsÍu isÿ l< yelsh'

nkaOkd.drh u.ska ksl=;a lrkq ,nk jd¾Isl jd¾;dj,g wkqj nkaOkd.dr .;jkakka jeä nyq;rhla iq`M jerÈ i|yd flá ld,hla fjkqfjka nkaOkd.dr .;jQjka iy iq`M ov uqo,la f.jd .ekSug fkdyelsj nkaOkd.dr .;jQjka fõ'

tla /|úfhl= kv;a;= lsÍu i|yd rchg úYd, uqo,la jeh lsÍug isÿù we;s w;r" tu jeh lsÍug isÿjk uqo, Tyq úiska rchg f.úh hq;= ov uqo,g jvd lsysm.+Khlska jeä ùu ±lsh yelsh' mqoa.,fhl= nkaOkd.dr .;ùu ;=<ska Tyqf.a mjq,a tallhg isÿjk wd¾Ól yd iudchSh n,mEu w;suy;a jk w;r" th uQ,Huh jYfhka .Kkh lsÍfï yelshdjla ke;' Y%S ,xldfõ nkaOkd.dr .;ù isák wmrdOlrejka f.ka nyq;rhla my< wOHdmk uÜgulska hqla; jQjka fj;s' nkaOkd.dr .;jkakka fndfyduhla Tjqkaf.a mjqf,a m%Odk fyda tlu wdodhï Wmhkakd ùu iy fndfyda fofkl= ffoksl jegqma u; hefmk mqoa.,hka jk ksid t;=<ska we;sjk iudc n,mEu iudc úoHd{hkaf.a wjOdkhg fhduq fkdùu buy;a wjdikdjka; ;;ajhls'

tjeks ;;ajhka hgf;a hï mqoa.,fhl= nkaOkd.dr .;j isák ld,h ;=< § Tyqf.a hefmkakka ;u Ôú;h mj;ajd f.k hdug úúOdldr kS;s úfrdaë Ôjfkdamdhkag fhduq ùfï m%jK;djhla o úoHdudk fõ' iq`M jerÈ i|yd nkaOkd.dr .;jk fujeks mqoa.,hka nkaOkd.drfha isák nrm;, wmrdOlrejkaf.a fiajlhka" wdjf;ajlrejka fyda jy¨ka f,i isr.; jQ ld,h ;=< § fiajh lrkq ksÍCIKh l< yelsh'
;jo" rfÜ úúO m%foaYj,ska meñfKk nrm;, >Kfha wmrdOlrejka iu. nkaOkd.drh ;=< § we;sjk ióm iïnkaO;djhka fya;=fldg f.k fï mqoa.,hska nrm;, >Kfha wmrdO isÿ lrkakka yg wjYH lrkq ,nk f;dr;=re imhk mqoa.,hka iy Tjqkaf.a f.da,hka f,i l%shd lrk wjia:d o ksÍCIKh fõ' fï wkqj ixúOdkd;aul wmrdOlrejka yg ;u cd,h mq`M,a lr .ekSfï wjia:djka o nkaOkd.drh ;=< ilia ù we;' tfukau iq`M jerÈ i|yd nkaOkd.dr .;jQjka nrm;, >Kfha wmrdOlrejka iu. ;u w;a±lSï yqjudre lr.ekSfuka Tjqka o nrm;, wmrdO lsÍug wjYH ;dCIK ±kqu ,nd .ks;s' fuu ;;ajh fya;=fldg f.k fndfyda iudc úoHd{hska nkaOkd.drh wmrdOlrejkaf.a úYaj úoHd,h f,i y÷kajhs'

iq`M ov uqo,la f.jd .ekSug fkdyelsj hï mqoa.,fhla nkaOkd.dr .;jQj o" Tyq kej; iudc.; ùfï § Tyqg fukau Tyqf.a mjqf,a idudðlhskag o úYd, iudcuh .eg`M rdYshlg ks;e;skau uqyqK §ug isÿfõ'

nkaOkd.dr .;jQjl= f,i iudch úiska f,an,a lsÍug Ndckh jk mqoa.,fhl= yg iudch bÈßfha ksjerÈ mqoa.,fhl= f,i ;jÿrg;a l%shd lsÍfï wjldYh weysÍ hdfuka ta ;=<ska Tyq kej; wmrdOj,g fm<öfï wjldYh jeäh'

fujeks fya;+ka u; Y%S ,xldfõ kS;s fldñiu úiska tu .eg`MldÍ ;;ajhka u.yer iq`M jerÈ lrkq ,nk mqoa.,hka iudcfha isáh §u" kej; tu jerÈ lsÍu wju lsÍu iy jerÈ isÿ lsÍfuka je<elaùu ;=<ska mqoa.,hd hym;a mqrjeisfhl= f,i iudc.; lsÍfï mrud¾:fhka m%cd úfYdaOk l%uh wdrïN lrk ,§'

Monday, 24 December 2012


          isrlrejd yd iudch


                                         kS;s mekùfï uQ,sl wruqK jQfha hï hï wjia:dj,§ ñksia l%shdldrlï fya;=fjka tla tla mqoa.,hfhl= f.ka ;j;a mqoa.,fhl=g isÿjkakd jQ wksis n,mEï wju lsÍu h'

          fuys§ iudc iïu;hla f,i kS;s mekùu isÿlrk ,o w;r" Bg wod, o`vqjï kshu lsÍu o iudc iïu;hg wkqj isÿlrk ,§' miq ld,Skj fuu iudc iïu;hka ,sÅ; iy úêu;a kS;s moaO;shla f,i ixj¾Okh jQ w;r" ta wkqj wod, kS;s W,a,x>Kh lrkq ,nk mqoa.,hska yg ,nd Èh hq;= o`vqõu o ksYaÑ; f,i i|yka lrk ,§'

          uq,a ld,Skj ,nd fok ,o o`vqjïj,g wjOdkh fhduq lsÍfï§ fmkS hkafka mqoa.,hd úiska lrk ,o jrog iudk fyda lrk ,o jrog jvd nrm;, o`vqjula ,nd §fï l%ufõohla f,dj mej;s njhs' fuh wdishdfõ fukau hqfrdamfha mej;s oKavk l%ufõohka iïnkaOfhka wjOdkh fhduq lsÍfï § ukdj meyeÈ,s fõ' tu l%shdj,sfha § mqoa.,fhl=f.a Ôú;h úkdY lrk ,o mqoa.,fhl= yg ñh .sh mqoa.,hdf.a Ôú;h fjkqfjka jrolref.a Ôú;h wysñ lsÍu jeks o`vqjï ,nd §u kshu lrk ,§'

          fidrlï lrk ,o mqoa.,hka f.a w;a md is| ±óu jeks o`vqjï ,nd §u ;='
          j¾;udkfha uqia,sï kS;sh mj;sk iuyr ueofmrÈ. rgj, wmrdOlrejka yg jroj,a i|yd fujeks ±ä o`vqjï ,nd §fï l%uhla wkq.ukh lrk nj fmkS hhs'

          tfia jqj;a" tu rgj, wmrdOj, ixLHd;aul my< jeàula isÿù fkdue;s w;r" thg idfmaCIj ,sys,a o`vqjï ,nd fok ialfkaähdkq iy hqfrdamd rgj, wmrdO isÿ ùfï m%jK;djh iy jrolrejka kej; kej; jroj, kshe,Sfï m%jK;djh" nrm;, o`vqjï ,nd fok rgj,aj,g idfmaCIj b;d my< uÜgul mj;sk nj fmkS hhs'

          ld¾ñl úma,jh iu. we;s jQ Ñka;k úma,jh fya;= fldg f.k hqfrdamfha wmrdO iïnkaOfhka ;snQ wdl,am o l%ufhka fjkia úh' tys§ jrolrejka foi udkqIsl weilska ne,Sug iy jrolrejkag ,ndfok o`vqjï ;=

·         isr l|jqrej, myiqlï jeä ÈhqKq lsÍu
·         isrlrejka r|jk wdldrh
·         isrlrejkag ks"   úYd, jYfhka fjkialïj,g Ndckh lrk ,§'

mqoa.,fhl= isr.;ùu ;=

y÷kajd ÿka kj l%ufõohka (
·         i;s wka; ksjdvq l%uh
·         ksjdi ksjdvq l%uh
·         jev iyk l%uh
·         rd;%S ld, o`vqjï
·         wUq ieñhkag tlg rd;%S ld,h .; lsÍug wjia:dj ,nd §u
·         jev iyk l%uh hgf;a isrlrejka uqod yeÍu
·         t'

fuys§ uQ,sl jYfhka jrolrejka j¾.SlrKh lrkq ,nk w;r" oreKq .Kfha wmrdOlrejka muKla yqol,d lr r|jd ;eîu o isÿlrkq ,nk w;r" iq`M jerÈ iïnkaOfhka jrolrejka jk mqoa.,hska nkaOkd.dr .;lsÍu fjkqjg fujeks l%ufõohka y÷kajd § Tjqka mqkre;a:dmkh lr kej; jeo.;a yd hym;a mqoa.,hska f,i iudc.; lsÍu fuys wruqK ù we;'
igyk
Yysl,d ¥,dYskS cS mqxpsfyajd

Saturday, 22 December 2012                                                   තනි තටුවෙන් පියාඹන්න ..............

                           ස්ත්රීත්වය ඇයට ශාපයක් ලෙස සිතුනි . වයස අවුරුදු දහයදී , නිවසේ පැවති අගහිගකම් හා අඩු සැලකිලි මතජානකි නිවසින් පැන  ගියාය . හෝටලයක මෙහෙකාර  කමේ කලක්  . පිරිමින් හා උරෙන් උර ගැටී රැකියාව කලා . ජානකි උනුන් අතර සුවිශේෂය . වෙනස ගැටළුවක්  වූ කල , ඔවුන් ඇය මේසයක් මත නග්ගා , ලිංගිකත්වය එලියට ගන්නා ලදී . සමාජය ඉදිරියේ ඇය ප්රථම වතාවට නිරුවත් විය . ස්ත්රිත්වයට  ශාප කරමින් ඇය වයස දහහතරේදී ගැබ් ගත්තාය . බල වයස් කාරියන් වූ බැවින් ඔවුන් ළමා නිවාසයක හැදුනි . වයස දහාටෙදී  , දරුවාගෙන් වෙන්ව , නැවත සමාජගත විය

                                  ලිංග පරික්ෂා සියල්ල අබිබවමින් ඇය ,යුධ හමුදා සේවයට සෙබළකු ලෙස බැදුණි . ඇය කදිම කොලු ගැටයකු ලෙස පෙනුණු බැවින් ,  ඉහල නිලදාරියකුට ලිංගික අල්ලස් දී හමුදාවට එක් වුවද , වසර දෙක , තුන යන විට ඇය අනෙක් සෙබළුන්ටද ඕනෑ  විය . ඇයට  විරුද්ධ ලිංගික ආකර්ශනයක් නොවිය . රස්සාව තිත්ත විය . හමුදාව හැර ගියේය . නව යොවුන් තරුණයකු ලෙස ස්ත්රීත්වය යටපත් කරමින් , වරින් වර විවිධ  රැකියා වල නිරත වෙමින් , ඇය  මේ , විට , ගැරේජ් වැඩ , රියදුරු කම ආදී සියල්ල උගෙනමින් , පිරිමියකු ලෙස පරිපුර්ණ වන්නට විය . කොල්ලන් අතර ඇය පොරක් විය , බජාර් බැස්සේය . කාටත් හිත හොද විය

                                       ඇය ආදරය කළේය ආදරය උගත්තේය , ස්වභාව ධර්මයට එරෙහි වන්නට ඇයට නොපිළිවන . එහෙත් ඇය ප්රේම කලේ , තවත් ස්ත්රින්ටමය . වෙනස එයයි . විවාහ වීම දරුවන් හැදීම , ඇයට අහම්බයක්ම විය . සිතුවිලි සාමාන් විය . සමාජ හානි ,වෙනත් විෂම චර්යා ඇයට නොවිය . බෙහෙවින් අහිංසකව  තමන්ගේ පාඩුවේ ජිවත් වන්නට පමණක් ඇයට ඕන විය . නමුත් , සමාජ වට පිටාව තුල ඇය කෙසේ පවතිම්ද ? යහළුවන් සමග සිටිද්දී , ඇය  අත්අඩංගුවට  පත් වුයේ , නීති විරෝධී ආයුධ ලග තබා ගැනීමේ වරදටය . නැවත ස්ත්රීත්වය හරස් වෙමින් පොලිසියදී ඔවුන් එකම කුඩුවකට  දැමීම හේතුවෙන්  , තවත් වරක් ඇය නිරුවත් වුයේ , තව දුරටත් පිරිමියකු ලෙස පවතින්නට .නොහැකියවෙනි .

                                                  කාලයකටම ඇය බන්දනගාරගත විය . එය ඇයට  විශ්ව විද්යාලයක්ම විය . බොහෝ දේ උගෙන ගත්තේය . පෙර , වෙනත් වැරදි නොවූ ඇය , කලහකාරී වන්නටත් , මත්  කුඩු බොන්නටත් පටන් ගැනුනි . එහිද ඇයට පෙම්වතියක් විය . ඇය කුඩු මුදලාලි කෙනෙකු විය .ජානකි නිදහස්ව ගියද , යන්නේ බොරැල්ලේ සිටින සිය කුඩු පෙම්වතිය ලගටය . පුෂ්ටිමත්ව සිටි ඇය කෙසග විය . මේ වන විටවරින් වර බොරැල්ලේ    මන් සංදී වල ජනකිව නෙත ගැටේ . ඇය උඩුගම් බලා  ගොස් ඇත

                                            අශෝක හදගම තනි තටුවෙන් පියාබන්න බැරි බව අපට .කිවේය සමාජ තුල  ස්ත්රිත්වයට පවතින්නට බැරි ඇයිද යන්න ඔහු කිවේය . සමාජ අසාධාරනකම් මොනවාද පෙන්නුවේය . තවත් ජනාකිලා සිටින්න පුළුවන .   පුද්ගලයා මනින එකම මිම්ම ලිංගිකත්වය නොවන බව ඇයි  ? වටහා නොගන්නේ ..... එබැවින් වරද ජනකිලාගේද ? සමාජයේද ?

සටහන 
ශෂිකලා දුලෂිනි  ජි . පුංචිහේවා